Pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.cyclo-vac.lt taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.cyclo-vac.lt taisyklės, (toliau vadinamos Taisyklėmis), nustato pirkėjo ir pardavėjo MB „Moderni statyba LT“ tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.cyclo-vac.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jei pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.cyclo-vac.lt  parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali neužsakyti prekių www.cyclo-vac.lt  parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis taisyklėmis.

PREKIŲ KAINA

2.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

2.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos eurais su PVM.

2.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  • GRYNAISIAIS PINIGAIS. Apmokant už prekes Kirtimų g. 47 arba kurjeriui pristačius prekes;
  • ELEKTRONINE BANKININKYSTE. Apmokant per pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemą;
  • PAVEDIMU. Apmokėjimas banko pavedimu – išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į MB “Moderni statyba LT” banko sąskaitą;

2.4. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti, kai gauna vienu iš aukščiau nurodytu būdu (išskyrus apmokėjimą grynais pinigais) atliktą apmokėjimą.

2.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto pranešęs Pirkėjui el. paštu anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas Pardavėjo pasiūlytais mokėjimo būdais nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

2.6. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu.

3.2. Prekes pristato pristatymo paslaugas teikiantis kurjeris (tarnyba).

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis taisyklėse nustatytų terminų: per penkias darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (išskyrus – apmokėjimas grynais pinigais) gavimo. Jeigu Pardavėjas neturi užsakytų prekių sandėlyje, jis apie tai informuoja Pirkėją telefonu arba el. paštu ir nurodo, kiek reikės laukti užsakytos prekės ir tai nelaikoma termino praleidimu. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.5. Pirkėjas priimdamas prekes turi apžiūrėti, ar nėra pažeista siuntos pakuotė. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

GARANTINĖS SĄLYGOS

5.1. CYCLO VAC produktams yra taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai:

·      Visiems CYCLO VAC siurbliams E, GS ir H modelių yra suteikiama 10 metų, arba 500 darbo valandų garantija;

·      Visiems CYCLO VAC siurbliams DL, GX ir HX modelių yra suteikiama 15 metų, arba 750 darbo valandų garantija;

·      Visiems CYCLO VAC priedams yra suteikiama 5 metų garantija.

5.2. Jei Pirkėjas nusipirkdamas siurblį jį įsirengė pats, tuomet apie tai turėtų pranešti Pardavėją. Atvykęs Pardavėjo atstovas surašys garantinį aktą t.y. garantiniai įsipareigojimai bus skaičiuojami nuo realios siurblio sumontavimo datos, nepriklausomai kada jis pirktas, bet ne vėliau, nei po 1 metų nuo pirkimo. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai neprikauso nuo to, kas Pirkėjui sumontavo siurblį. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik buitiniam vartojimui.

5.3. Garantinį remontą atlieka autorizuotas CYCLO VAC atstovas Lietuvoje.

ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.

6.3. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.4. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

6.5. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

6.6. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė teikimui.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra MB “Moderni statyba LT“ ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB „Moderni statyba LT“ raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

ASMENS DUOMENYS

8.1. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuhttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231799

PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR INFORMACIJOS SIUNTIMAS

9.1. MB “Moderni statyba LT” vykdo įvairias akcijas ir reklamines kampanijas.

9.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali keisti  akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti.

9.3. Pirkėjui pageidaujant geriausi pasiūlymai bei informacija apie akcijas bus siunčiami Pirkėjo el. paštu (ne dažniau nei kartą per savaitę).

9.4. Pirkėjo nurodytu adresu Pardavėjas gali atsiųsti nemokamą prekių katalogą. Katalogo gavimas nėra įsipareigojimas pirkti prekes.

9.5. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju telefonu pateikiant jam specialius www.cyclo-vac.lt pasiūlymus.

9.6. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje KONTAKTAI nurodytu adresu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų kelių, o jų neišsprendus – atitinkamos kompetencijos teisme.

10.3.  Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite ir mūsų specialistai padės jums atsakyti į klausimus kaip įmanoma grečiau
Susisiekti